Gebruikers­voorwaarden

Vital10 helpt u gezond te worden en te blijven. Via ons Vital 10Platform helpen wij u om uw gezondheidsdoelen te bereiken onder begeleiding van e-coaches en e-artsen.

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat u van het Vital10 Platform en van de Vital10 Diensten maakt. In deze Gebruikersvoorwaarden beschrijven wij wat u van ons kunt verwachten en aan welke voorwaarden u zich dient te houden bij het gebruik van het Vital10 Platform en onze diensten.

Artikel 1. Definities

In deze Gebruikersvoorwaarden worden de volgende met hoofdletter geschreven begrippen gebruikt. Onder deze begrippen wordt het volgende verstaan:

 • Account: een door u aangemaakt profiel, in te zien via uw MijnVital10;
 • Gebruikersvoorwaarden: deze gebruikersvoorwaarden;
 • Inloggegevens: de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee u toegang tot uw MijnVital10 krijgt;
 • Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante      rechten, zoals auteursrechten, merkrechten, databankrechten en naburige rechten, alsmede verwante rechten zoals rechten op knowhow en zogenaamde eénlijnsprestaties;
 • Partners: een rechtspersoon of natuurlijke persoon, die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, die producten,  diensten en of koppelingen met eigen apps en devices aanbiedt via het Vital10 platform;
 • MijnVital10: omgeving waarop u kunt inloggen met uw Inloggegevens en waar u toegang heeft tot uw dossier met uw eigen (medische-)gegevens;
 • Privacyverklaring: de privacyverklaring van Vital10 B.V. beschikbaar op de website van Vital10;
 • Vital 10: de besloten vennootschap Vital 10 B.V., gevestigd te (1077 ZV) Amsterdam aan de Courbetstraat 34 en ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 71801510;
 • Vital 10 Diensten: bestaan uit het tegen betaling aanbieden van een Account op MijnVital10 en het tegen betaling beschikbaar stellen van aanvullende diensten;
 • Vitaliteitspunten: punten die gespaard worden door gebruik te maken van MijnVital10 en ingewisseld kunnen worden in de webshop van Vital10.

Artikel 2. Algemeen

 1. Via het Vital10 Platform biedt Vital10 u verschillende diensten aan, zowel betaalde als gratis diensten. Daarnaast biedt Vital10 u ook de mogelijkheid via het Vital 10 Platform betaalde diensten en producten af te nemen van haar Partners.
 2. Op uw gebruik van het Vital10 Platform, uw MijnVital10, zijn deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing. Partners van Vital10 hanteren eigen algemene voorwaarden wanneer u diensten of producten van hen afneemt of wanneer u een koppeling maakt met apps en devices van deze Partners. Bekijk daarvoor de voorwaarden van de betreffende Partner.

 

Artikel 3. MijnVital10 Account

 1. Via het Vital10 Platform kunt u een Account aanmaken waarmee uw persoonlijke MijnVital10 aangemaakt wordt en beschikbaar wordt gesteld. In MijnVital10 kunt u onder meer, uw eigen (medische) gegevens beheren en bijhouden, aan uw gezondheid werken, apps en devices van Partners koppelen, begeleiding op afstand van Partners zoals artsen en andere professionals (tegen betaling) inschakelen en Vitaliteitspunten sparen en inwisselen in de webshop.
 2. U moet achttien jaar of ouder zijn om een Account te kunnen registreren en gebruik te kunnen maken van MijnVital10. Een Account is persoonsgebonden en u kunt slechts een (1) Account per persoon registeren.
 3. Een Abonnement is af te sluiten voor een periode van een jaar. De prijzen van het abonnement en de betaalde diensten staan vermeld op de website van Vital10*. Wanneer u een Account aanmaakt sluit u een Abonnement af met Vital10 waarop deze Gebruikersvoorwaarden van toepassing zijn. Na het afsluiten van een Abonnement heeft u recht op 14 kalenderdagen bedenktijd. Binnen deze 14 kalenderdagen kunt u kosteloos en zonder opgave van reden van het Abonnement afzien en het Abonnement ontbinden door het Account te beëindigen. Na deze 14 kalenderdagen geldt uw Abonnement voor een jaar en wordt uw Abonnement steeds verlengd voor dezelfde periode tenzij u het Account beëindigt conform artikel 10 van deze Gebruiksvoorwaarden.
 4. Tijdens het aanmaken van uw Account geeft u uw eigen Inloggegevens op. U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw Inloggegevens en aansprakelijk voor het eventuele onbevoegd gebruik dat van- en met uw Inloggegevens wordt gemaakt.
 5. Zodra u het vermoeden heeft of weet dat uw Inloggegevens niet langer geheim zijn of dat misbruik van uw Account of van uw MijnVital10 gemaakt wordt, is het belangrijk dat u Vital10 daar zo snel mogelijk van op de hoogte stelt zodat noodzakelijke maatregelen getroffen kunnen worden om onbevoegde toegang en misbruik te voorkomen. Vital 10 kan indien nodig ook zelf de nodige maatregelen treffen als misbruik wordt vermoed.

 

* Zit u in een zorgpad bij één van onze partners, zoals Hearts4People voor de hartrevalidatie, dan ontvangt u een registratiemail voor MijnVital10. Het registreren op en het gebruik van MijnVital10 is dan kosteloos.

Artikel 4. Gebruik van uw Persoonlijke Vital 10 Gezondheidsomgeving

 1. U beheert uw eigen MijnVital10 en u voert zelf informatie en data in uw MijnVital10 in. Door u goedgekeurde Partners, zoals uw huisarts, maar ook devices zoals een stappenteller die u heeft gekoppeld aan uw MijnVital10, kunnen informatie en data toevoegen in uw MijnVital10. Deze informatie en data worden opgeslagen in uw MijnVital10 en kan door u gedownload en geprint worden.
 2. U en eventuele Partners zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het controleren van deze informatie en data en het controleren van de geschiktheid van de (medische) adviezen en (medische) behandelingen voor uw situatie.
 3. U bent zelf verantwoordelijk voor alle handelingen die u op basis van of met de Vital10 Diensten verricht.
 4. U erkent dat uw gebruik van de Vital10 Diensten strikt beperkt is tot het gebruik ten behoeve van uw eigen persoonlijke, niet-commerciële, activiteiten.
 5. Het is verboden het Vital10 Platform of uw MijnVital10 te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met toepasselijke wet- en regelgeving. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.
 6. Het is tevens niet toegestaan:
  • het Vital10 platform of MijnVital10 te gebruiken voor het opslaan, verzamelen of verspreiden van persoonsgegevens van derden;
  • het Vital10 platform of MijnVital10 onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen an derden;
  • het Vital 10 platform of MijnVital10 op dusdanige wijze te gebruiken dat overlast of hinder voor andere gebruikers ontstaat. Onder meer valt hieronder het inzetten van eigen scripts of programma’s voor het up- of downloaden van grote hoeveelheden data, of het overmatig vaak aanroepen van het Vital10 Platform;
  • informatie waar Intellectuele Eigendomsrechten van Vital10 of van haar Partners of derden op rust te verspreiden, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;
 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot het Vital10 Platform, de MijnVital10, de Vital 10 Diensten, de bijbehorende software en domeinnamen, alsmede al het materiaal, content, informatie en afbeeldingen die op het Vital10 Platform en in MijnVital10 zijn gepubliceerd berusten exclusief bij Vital10, haar Partners of derden. U mag niets hiervan gebruiken en / of kopiëren voor commerciële en of niet-commerciële doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vital10.

Artikel 5. Aanbod van Partners

 1. Vital10 biedt u de mogelijkheid om via het Vital10 Platform en via uwMijnVital10 producten en diensten af te nemen van Partners en om apps en devices van Partners te koppelen met het Vital10 Platform en met uw MijnVital10.
 2. Wanneer u producten of diensten van Partners afneemt en/of koppelt gaat u een rechtstreekse overeenkomst aan met deze Partners. Deze Partners hebben eigen algemene voorwaarden en een eigen privacybeleid dat van toepassing is op uw overeenkomst met hen. Bekijk daarvoor de voorwaarden van de betreffende Partner. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Vital10 enkel bemiddelt in de totstandkoming van een overeenkomst tussen u en de Partner. De Partner is verantwoordelijk voor een correcte nakoming van de tussen u en de Partner gesloten overeenkomst. Vital10 is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor (gebreken in) de uitvoering/nakoming door deze Partners.
 3. Alle informatie en prijzen die in het Vital10 Platform en in uw MijnVital10 worden getoond van Partners zijn rechtstreeks van deze Partners afkomstig. Vital10 is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de juistheid van deze informatie en/of de genoemde prijzen.

Artikel 6. Vitaliteitspunten

 1. U ontvangt Vitaliteitspunten door gebruik te maken van uw MijnVital10. De ontvangen Vitaliteitspunten zijn persoonsgebonden en worden gekoppeld aan uw Account.
 2. Vitaliteitspunten kunnen uitsluitend worden besteed in de webshop van Vital10. U kunt Vitaliteitspunten inwisselen voor korting op producten en/of diensten die u in de webshop aanschaft. Vitaliteitspunten zijn niet in geldwaarde uit te drukken. U kunt Vitaliteitspunten niet inwisselen voor geld. Het aantal Vitaliteitspunten dat u ontvangt wordt door Vital10 bepaald. Vital10 kan hier een maximum aan stellen.
 3. Vitaliteitspunten zijn geldig zolang uw Account actief is. Wanneer u uw Account beëindigt vervallen daarmee automatisch de door u gespaarde en niet nog bestede Vitaliteitspunten.
 4. Wanneer u een bestelling in de webshop plaatst worden de in te wisselen Vitaliteitspunten afgeboekt van uw Account en betaalt u – indien van toepassing – het resterende bedrag door gebruikmaking van de voorgeschreven betaalwijze.
 5. U gaat door het bestellen van een product en/of dienst uit de webshop akkoord met de Algemene Voorwaarden van de webshop en de voorwaarden van de betreffende producten en/of diensten en of van de betreffende leverancier. Deze voorwaarden zijn beschikbaar bij de leverancier van het product/aanbieder van de dienst.
 6. Vital10 mag zonder nadere aankondiging het aanbod in de webshop, het aantal in te wisselen Vitaliteitspunten op de producten en diensten aangeboden in de webshop, de hoogte van de korting en het eventueel bij te betalen bedrag bij aanschaf van de producten en diensten in de webshop op elk moment wijzigen. Vital10 behoudt zich tevens het recht voor om producten en/of diensten slechts een beperkte tijd aan te bieden of om van de producten en/of diensten een beperkte hoeveelheid in de webshop aan te bieden.
 7. Vital10 mag een maximum stellen aan het aantal te bestellen artikelen op jaarbasis per Account. U mag de aangeschafte producten en/of diensten uit de webshop niet doorverkopen voor commerciële doeleinden
 8. Vital10 mag het Vitaliteitspunten spaarprogramma op elk moment stopzetten zonder informatie vooraf.
 9. Vital10 kan onder de volgende omstandigheden direct uw deelname aan het Vitaliteitspunten spaarprogramma stopzetten: als u:
  1. Bedrog pleegt of misbruik maakt van het V-point spaarprogramma;
  2. De gekochte producten en/of diensten uit de Webshop doorverkoopt voor commerciële doeleinden;
  3. Niet volledige of onjuiste informatie geeft;
  4. Zich niet houdt aan de voorwaarden;
  5. Schade veroorzaakt aan Vital10 of aan de deelnemende bedrijven die producten en/of diensten aanbieden in de Webshop.

Artikel 7. Betaling

 1. De prijzen voor de Vital Diensten zoals het Abonnement en de prijzen van de betaalde diensten en producten van Partners zijn per dienst/product vermeldt op het Vital10 Platform en/of in uw MijnVital10 en/of in de webshop.
 2. Betaling vindt plaats op de manier en binnen de termijn zoals aangegeven op het Vital10 Platform of in uw MijnVital10 en/of in het bestelproces van de betreffende dienst/product. Daar waar voor het uitvoeren van de betaling door u gebruik wordt gemaakt van diensten van derden, zoals betaalproviders, accepteert u dat de voorwaarden van die derden van toepassing zijn en dat Vital10 geen aansprakelijkheid kan accepteren voor (gebreken in) de uitvoering door die derden.
 3. Wanneer u niet binnen een aangegeven betalingstermijn het door u verschuldigde bedrag aan Vital10 voldoet bent u in verzuim. Indien u uw betaling voor uw Abonnement niet binnen de betalingstermijn voldoet beeindigt Vital10 uw Abonnement en kunt u geen gebruik meer maken van uw Account.
 4. Vital10 behoudt zich het recht voor prijswijzigingen door te voeren. Deze prijswijzigingen zullen niet met terugwerkende kracht gelden.

Artikel 8. Privacy

De verwerking van uw persoonsgegevens door Vital 10 gebeurt in overeenstemming met de wettelijke vereisten en de Privacyverklaring van Vital10.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

 1. Vital10 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Vital Diensten, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
 2. In geval Vital10 op grond van dwingend recht dwingend recht aansprakelijk wordt gehouden jegens u, dan is Vital10 uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die u lijdt als gevolg van een aan Vital 10 toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen en/of onrechtmatige daad. De totale aansprakelijkheid van Vital 10 is te allen tijde beperkt tot een bedrag ter hoogte van de vergoeding die u voor de betreffende Vital10 Dienst heeft betaald en in ieder geval nooit hoger dan een bedrag van EUR 500,-.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Vital 10 voor alle andere niet directe schade waaronder in ieder geval gevolgschade is uitgesloten.
 4. Vital 10 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, zowel direct als indirect, die u lijdt of heeft geleden als gevolg van het aanbod/dienstverlening van Partners en of andere derden.

Artikel 10. Duur en beëindiging Account

 1. Uw Account en uw MijnVital10 met uw (medische) gegevens en data etc. is beschikbaar tot 1 jaar na uw laatste inlog op uw Account of zoveel langer als Vital 10 wettelijk verplicht is uw (medische) gegevens en data te bewaren.
 2. Indien u een abonnement voor één jaar heeft afgesloten, zal het abonnement steeds voor dezelfde periode worden verlengd, tenzij u minimaal 1 maand voor afloop van de lopende periode aan Vital10 laat weten dat u uw Account beëindigt.
 3. Wanneer u uw Account beëindigt blijft uw MijnVital10 omgeving met uw (medische) gegevens en data tot 1 jaar na beëindigen van uw Account beschikbaar of zoveel langer als Vital 10 wettelijk verplicht is uw (medische) gegevens en data te bewaren.
 4. Bij overtreding door u van deze Gebruikersvoorwaarden of andere zwaarwegende omstandigheden zoals (vermeende) fraude of misbruik is Vital 10 gerechtigd maatregelen te treffen om uw Account en MijnVital10 omgeving tijdelijk of definitief ontoegankelijk te maken. Vital10 is niet aansprakelijk indien u daar schade door lijdt.

Artikel 11. Beschikbaarheid en onderhoud

 1. Vital10 spant zich in om het Vital 10 Platform en uw MijnVital10 omgeving ononderbroken aan u beschikbaar te stellen. Vital10 dient periodiek technisch onderhoud te plegen dit heeft tot gevolg dat het Vital10 Platform en of uw MijnVital10 op bepaalde momenten niet beschikbaar zal zijn. Vital10 zal gepland onderhoud zoveel mogelijk vooraf aankondigen zodat u daar rekening mee kunt houden en eventueel andere maatregelen kunt treffen voor het onderhouden van contact met bijvoorbeeld uw zorgverlener of een andere Partner. U erkent dat zich situaties kunnen voordoen waarop het Vital10 Platform en/of uw MijnVital10 niet beschikbaar zullen zijn wegens gepland of ongepland onderhoud of wegens andere omstandigheden. Vital10 is niet aansprakelijk voor enige schade of hinder die u als gevolg van een onderbreking van de beschikbaarheid van het Vital10 Platform of uw MijnVital10 ondervindt.
 2. U erkent dat Vital10 geen verplichting heeft om het Vital10 Platform of uw MijnVital10 te behouden, te ondersteunen, te upgraden of te updaten, of om specifieke inhoud te leveren. Vital10 is gerechtigd de functionaliteiten van het Vital10 Platform of uw MijnVital10 te wijzingen.

Artikel 12. Klachten en geschillen

 1. Vital 10 neemt klachten serieus. U kunt uw klachten wanneer deze Vital Diensten en of de diensten van Partners betreffen per e-mail sturen aan support@vital10.nl. In geval uw klacht Vital10 diensten betreft zal Vital10 zich inspannen samen met u te zoeken naar een redelijke oplossing van uw klacht. In geval uw klacht de dienstverlening van een Partner betreft zal Vital10 uw klacht doorsturen aan de betreffende Partner die uw klacht verder zal afhandelen.
 2. Op alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van het Vital10 Platform uw MijnVital10 en de Vital 10 Diensten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die tussen u en Vital10 ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 13. Wijzigingen Gebruikersvoorwaarden

 1. Vital10 kan deze Gebruikersvoorwaarden wijzigingen. U ontvangt daarvan bericht op het door u aangegeven e-mailadres en/of via uw MijnVital10. De meest actuele versie van de Gebruikersvoorwaarden zijn altijd op de website van Vital10 te vinden. Door het voortzetten van het gebruik van het Vital 10 Platform en uw MijnVital10 en de Vital10 Diensten accepteert u de toepasselijkheid van de aangepaste Gebruikersvoorwaarden. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding van gewijzigde Gebruikersvoorwaarden uw Account beëindigen. U heeft dan geen recht op eventuele (gedeeltelijke) terugbetaling van een reeds betaald Abonnement, tenzij dat gezien de feiten en omstandigheden onredelijk zou zijn.
 2. Indien een of meerdere bepalingen uit deze Gebruikersvoorwaarden nietig of ongeldig blijken te zijn dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven. De nietige of ongeldige bepalingen worden in dat geval door Vital10 vervangen door nieuwe bepalingen welke zoveel mogelijk het doel en de strekking van de te vervangen bepalingen zullen benaderen.